Αρχαιολογικές επιγραφές – Μακεδόνες και Ολυμπία

Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 174     IvO 173    IvO 175
Elis — Olympia — late 4th/3rd c. BC

ὧδε στὰς ὁ Πελασγὸς ἐπ’ Ἀλφειῶι ποκα πύκτας
τὸμ Πολυδεύκειογ χερσὶν ἔφανε νόμον
ἆμος ἐκαρύχθη νικαφόρος. ἀλλά, πάτερ Ζεῦ,
καὶ πάλιν Ἀρκαδίαι καλὸν ἄμειβε κλέος,
τίμασον δὲ Φίλιππον, ὃς ἐνθάδε τοὺς ἀπὸ νάσων
τέσσαρας εὐθείαι παῖδας ἔκλινε μάχαι.
__________________________________
 
 
 Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 45     IvO 44    IvO 46
Elis — Olympia — 306 BC

[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τᾶς προαι]-
ρέσιος ἕνεκεν. ἑλέσθαι δὲ π̣[ρέσβεις πέντε μὲν ποτ’ Ἀ]ντίγονον, πέντε
δὲ ποτὶ Δαμάτριον, οἵτινε̣ς τὰς τι[μὰς ἀπαγγελ]οῦντι καὶ διδαξοῦντι
αὐτούς, ὅτι ἁ πόλις ὧν τε εὐεργέτη%⁸⁰τα[ι χάριν αὐ]τοῖς ἔ[χ]ουσα φίλ[α ἔσται]
[εἰ]ς τ[ὸ]ν ὑπόλοιπον χρόν<ον>· πρ̣ά̣σ̣σειν δὲ αὐ[τοὺς — — — — — — — — —]
[— — — — παρ]ὰ Δαμάτριον ἀνγέλ[ου]ς πρεσβεύ̣[ειν — — — — — — — — —]
[— — —σθ]αι καὶ συ[ν]ασθῆμεν τοῖς γ̣εγεν̣ημέν̣[οις ἀγαθοῖς. τοὶ δὲ στρατα]-
[γοὶ ἐπιμελείσθων μετὰ] τᾶ[ς β]ουλᾶς ὅπως τ̣αί τε πρεσβεῖ̣[αι ἀποσταλῶντι]
[ποτὶ τοὺς βασιλέας τ]ὰν ταχίσταν, ἐφ[όδιά τε δοθῇ αὐταῖς. τὸ δὲ ἀργύ]-
[ριον εἶμεν εἰς τοὺς] στεφάνους ἐκ τ[ῶν δαμοσίων χρημάτων]
 
________________________________________________
  Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 259     IvO 258    IvO 260
Elis — Olympia — ca. 421 BC

Μεσσάνιοι καὶ Ναυπάκτιοι ἀνέθεν Διὶ
Ὀλυμπίωι δεκάταν ἀπὸ τῶμ πολεμίων.
    Παιώνιος ἐποίησε Μενδαῖος
    καὶ τἀκρωτήρια ποιῶν ἐπὶ τὸν ναὸν ἐνίκα.
_____________________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 276     IvO 275    IvO 277
Elis — Olympia — 336-323 BC

β[α]σιλέως Ἀλε[ξάνδρου]
ἡμεροδρόμας καὶ
βηματιστὴς τῆς Ἀσίας
Φιλωνίδης Ζωΐτου Κρὴς
Χερσονάσιος ἀνέθηκε
Διὶ Ὀλυμπίοι.
___________________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 296     IvO 295    IvO 297
Elis — Olympia — 247-221 BC

[βασιλεὺς Πτολεμ]αῖος βασ[ιλέως]
[Πτολεμαίου καὶ βα]σιλίσσης
[Ἀρσινόης Γλαύκω]να Ἐτεοκλέους
[Ἀθηναῖον ἀρετῆ]ς ἕνεκεν
[καὶ εὐνοίας τῆς] πρὸς τὸν πατέρα
[— — — — καὶ τὴν] ἀδελφὴν
[— — — — — καὶ] τὸν δῆμον.
_________________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 301     IvO 300    IvO 302
Elis — Olympia — 158-146 BC

[Σέ]λευκον Βίθυο[ς Ῥ]όδιον, [τὸ]ν̣ συνγενῆ βασιλέως Πτολεμα[ί]-
ου̣ καὶ στρατηγὸν̣ τῶν κατὰ Κύπρον καὶ ναύαρχον καὶ ἀρχιερέ[α],
οἱ ἐν Κύπρω[ι] στρατευόμεν̣οι Ἀχαιοὶ κα̣ὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες
ἀρετῆς ἕν[εκ]εν καὶ εὐεργεσ[ία]ς τῆς εἰς [α]ὑτοὺς Δ̣[ι]ὶ Ὀλυμπίωι.
__________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 304     IvO 303    IvO 305
Elis — Olympia — late 4th c. BC
[ὁ] δᾶμος ὁ Βυζαντ[ίων]
[βα]σιλῆ Ἀντίγονον.
_____________________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 305     IvO 304    IvO 306
Elis — Olympia — late 4th c. BC

[ὁ] δᾶμ̣[ος ὁ Βυ]ζαντίων
[β]α̣σιλ[ῆ Δαμ]άτριον.
____________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 306     IvO 305    IvO 307
Elis — Olympia — mid. 3rd c. BC

βασιλέα Π[τολεμαῖον βασιλέως]
Πτολεμ[αίου καὶ βασ]ιλί[σσης Βερενίκης]
Καλλικ[ρ]άτης̣ [Βοΐσκ]ου Σά[μιος]
         Διὶ [Ὀλυμπ]ίωι.
_____________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 307     IvO 306    IvO 308
Elis — Olympia — mid. 3rd c. BC

βασ[ί]λ̣ισσαν Ἀ̣[ρσινόην βα]σιλέως
Πτολεμαίου κ̣[αὶ βασιλίσση]ς Βερενίκης
Καλλικράτη[ς Βοΐσκου] Σάμιος
       Διὶ Ὀ[λυμπίῳ].
____________________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 308     IvO 307    IvO 309
Elis — Olympia — ca. 285-265 BC

[βασιλεὺς] Π̣τολεμαῖος βασιλέω[ς Πτολεμαίου]
[Ἀρέα Ἀκρο]τάτου Λακεδαιμονί[ων βασιλέα],
[εὐνοίας ἕ]νεκεν τῆς εἰς αὑτὸν [καὶ εἰς τοὺς]
[ξύμπαντας Ἕλ]ληνας, Διὶ [Ὀ]λ̣υμ[π]ίωι [ἀνέθηκεν].
_____________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 309     IvO 308    IvO 310
Elis — Olympia — ca. 235-222 BC

   βασιλεὺς Π[τολεμαῖο]ς
      βασιλέα [Κλεομένε]α
Λακεδαιμονίων [Διὶ Ὀλυμπί]ωι.
______________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 310     IvO 309    IvO 311

Elis — Olympia — 307-272 BC

[ἡ πόλ]ι[ς] τῶ[ν — — — —](?)
    βασίλισσαν Ὀλυμ[πιάδα]
          βασιλέως Πύρ[ρου].
_______________________________
Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Elis
IvO 317     IvO 316    IvO 318
Elis — Olympia — Roman period

[ἡ πόλις ἡ τῶν] Ἠλείων Ῥώ[μ]ην ἀν[έ]θ̣η̣[κ]εν Ο̣Ι̣Η̣․Ι̣․Ι̣ Διὶ Ὀλυμ[πίῳ εὐνοίας ἕνεκεν]
[ἧς ἔχουσα δι]ατελεῖ εἴς τε α̣ὑτὴν καὶ το[ὺ]ς ἄλλους Ἕλλ[ηνας].
Ἡροφῶν Ἀναξαγόρου Μακεδὼν ἐποίησε.

http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url=gis%3Fregion%3D2%26subregion%3D5

Από τον Σάμιο Μακεδών

Related posts:

Comments