1796 – Η Αρχαιολογία των Ελλήνων

Από το βιβλίο “Αρχαιολογία Συνοπτική Των Ελλήνων“,  του Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου από την Κοζάνη στην Μακεδονία. Το βιβλίο τυπώθηκε το έτος 1796 στην Βιέννη.

Αρχαιολογία συνοπτική. των Ελλήνων : Περιέχουσα τας δογματικάς, πολιτικάς και πολεμικάς τάξεις, άμα δε και τα ήθη αυτών, και άλλα πλείστα αξιόλογα ως εν τω πίνακι φαίνεται. / Ερανισθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου του εκ Κοζάνης

Το αρχαίο Μακεδονικό Ημερολόγιο βρίσκεται ανάμεσα στα άλλα αρχαία Ημερολόγια των Ελλήνων.

Comments