ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ FYROMIANS

 

The Children of Ptolemy III and the Date of the Exedra of Thermos

Τhe exedra of Thermos described in IG IX I2 I 56 is the base of a set of statues found at Thermon, the religious center of the Aetolian League. 1 It was a monument consisting of seven blocks arranged as a square U-shape. Three of the blocks (II, VI and VII) and all the stautues which formerly surmounted the base are missing .

ΑΙΤΩΛΩΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΑΡΕΤΑΣ ΕΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕCΙΑC TAC ΕΙC ΤΟ ΕΘΝΟC ΚΑΙ ΤΟΥC ΑΛΛΟΥC ΕΛΛΑΝΑC

 

The base of an exedra found at Thermos, the religious center of the Aetolian League, names six children of Ptolemy III, including two sons known from no other source. It is usually dated towards the end of his reign, but it includes the princess Berenice, who died in 238. On the assumption that it predates her death, a birth chronology of the children can be reconstructed.

http://www.jstor.org/stable/20191380

Comments