Η χώρα που κλέβει Ήρωες και Ιστορία…

Του Δημήτρη Γαρούφα, Δικηγόρου – πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ο παππoύς μου ήταν Bλάχος και είχε ελληνικό επίθετο… Το 1912 το Μονα­στήρι το πήραν οι Σέρβοι κι έτσι ανα­γκασθήκαμε να κάνουμε το επίθετο να λήγει σε «ιβιτς». Το 1941 που ήρθαν οι Βούλγαροι το κά­νανε να λήγει σε “εφ” και το 1944, που έκανε ο Τίτο κράτος με το όνομα “Μακεδονία”, το κάνανε να λήγει οε “εφσκι”… Έτσι, η οικογένεια μου άλλαξε επίθετο τρεις φοpές σε έναν αιώνα…».

Αυτή ήταν η -με δόση χιούμορ- απάντηση βλαχόφωνου και ελληνοφώνου δικηγόρου από το Μονα­στήρι όταν τον ρώτησα για τη ρίζα του επωνύμου του πριν από μερικές ημέρες που βρέθηκα στο Μοναστήρι συνοδεύοντας. ως δικηγόρος. πετυχημένο έλληνα επιχειρηματία που ξένη πολυεθνική του ανέθεσε την αντιπρο­σωπεία προϊόντων της στην FYR0M…

Το Μοναστήρι, με 110.000 περίπου κατοί­κους έχει 5% Αλβανούς, βλαχόφωνους που διαπρέπουν στα επιστημονικά επαγγέλματα (σε ποσοστό 15% οι δικηγόροι της πόλης είναι βλαχόφωνοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι και ελ­ληνόφωνοι…) και διατηρεί τα κτίρια που ανήκαν σε Έλλπνες πριν από το 1912… Εχει και τρία φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας γιατί υπάρχει  ενδιαφέρον για την εκμάθηση τnς από νέους, με την προοπτική να προσληφθούν σε επιχειρήσεις Ελλήνων που δραστηριοποιούνται εκεί

Έχω ξαναπάει στο Μοναστήρι, όπως και σε άλλες πόλεις τnς FYROM, ενώ είχα την τύχη, ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου θεσσαλο­νίκης την περίοδο 2005-2008, να δημιουργήσω φιλικές σχέσεις με τον επιστημονικό κόσμο, να αποκτήσω ειπαφή με πληθυσμούς ελληνικής καταγωγής (Σαρακατσάνους, Βλαχόφωνούς, κλπ.), να μιλήσω σε συνέδρια και να συνα­ντήσω τον Κίρο Γκλιγκόροφ όταν τον Μάιο του 2005 μί­λησα οτη γιορτή για τα 50 χρόνια της ίδρυσnς του Δι­κηγορικού τους Συλλόγου, σε αίθουσα του Κοι­νοβουλίου τους, όπου επίσημα στην ομιλία τους ανέφερα ως FYROM, κάτι που φυσικά δεν τους άρεσε.

Υπάρχει εμφανή οικονομική κρίση και τερά­στια ανεργία με τον μέσο μισθό στα 300 ευρώ, αλλά με επάρκεια προϊόντων και επενδυτικό εν­διαφέρον… Υπάρχουν μετριοπαθείς άνθρωποι, με γνώση τnς lστoρίας. που γελούν με τα φλη­ναφήματα περί μακεδονικής καταγωγής και αι­σθάνονται άσχημα με τα αγάλματα του Αλεξάν­δρου και του Φιλίππου που γέμισαν τις πλατείες…

Αλλά αυτοί αποτελούν μειοψηφία και όπως μου έλεγε φίλος που διαπρέπει στον επι­στημονικό τομέα, η ηγεσία των Σκοπίων δεν τοποθετεί αγάλματα για να τα αποσύρει στο πλαί­σιο κάποιας συμφωνίας.

Τοποθετεί τα αγαλματα για τρεις λόγους: α) γιατί ανησυχεί για τη νέα γενιά και θέλει οι σημερινοί νέοι να μεγαλώ­σουν με αυτά και να τα θεωρούν τμήμα της ιστορίας τους, εντείνοντας έτσι τη «μακεδονοποίηση», β) για να ανακόψει την προσπάθεια εκβουλγαρισμού που επιτυχώς αναπτύσσει η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια και γ) για να δημιουργήσει αίσθημα περηφάνιας στouς πολίτες mς FYROM, έστω και με κλεμμένους ήρωες…

Μου ανέφεραν στοιχεία για την προσπάθεια εκβουλγαρισμού που γίνεται από τη Βουλγαρία (ειδικά στις ανατολικές περιοχές). η οποία έχει δώσει βουλγαρική υπηκοότητα σε 80.000 Σλάβους περίπου, με στόχο σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει βουλγαρική συνείδηση σε τμήμα του πληθυσμού.  Μου ανέφεραν για τον αλβα­νικό πληθυσμό, και όλοι τους μετριοπαθείς και εθνικιστές. συμφωνούν μόνο στην αντιπάθεια πpoς τους Αλβανούς…

Τι κάνει η Ελλάδα;

Το ερώτημα είναι τι κάνει η Ελλάδα… Η απάντη­ση είναι λίγα πράγμαια, σχεδόν τίποτα (εκτός α­πό κάποια σωματεία που στηρίζουν φροντιστή­ρια ελληνικής γλώσσας)… Δεν έχει νόημα να ε­ξειδικεύσω αυτό το τίποτα, ούτε να αναφέρω αυ­τά που θα έπρεπε να γίνουν και δεν γίνονται (σε ανύποπτο χρόνο τα έχω αναφέρει σε κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά xωρίς αποτέλεσμα). Πι­θανόν κάποιοι επαναπαύονται -ανοήτως- πιστεύοντας ότι ο χρόvoς και τρίτοι παράγοντες θα δώσουν τη λύση και ότι οι προσπάθειες των Βουλγάρων θα τους στρέψουν πρoς την Ελλά­δα…

Ας μην πούμε περισσότερα τώρα, παρά μό­νο ότι θα έπρεπε να υπάρχει μακρόχρονη εθνι­κή στρατηγική, που δυστυχώς δεν υπάρχει. Γι’ αυτό και οι εξελίξεις διαδραματίζονται ερήμην μας… Οι νέοι τnς FYROM σήμερα μάλλον θα α­ποδέχονταν μια ονομασία γεωγραφικού προσ­διορισμού για να προχωρήσει γρηγορότερα η έ­νταξη στην EE και να γίνει πιο απτή η ευρωπαϊκή προοπτική… Η «μακεδονοποίηση» με τα αγάλ­ματα που προανέφερα, θέλει να ανακόψει αυτήν την τάση. να σκεπάσει τις βουλγαρικές ρίζες και να δώσει περηφάνια στους πολίτες τnς FY­ROM… έστω και με κλεμμένη Ιστορία.

Στα Σκόπια δεν αλλάζουν μόνο τα επώνυμα δύο και τρείς φορές σε έναν αιώνα, δυστυχώς δημιουργείται και Ιστορία (όπως την οραματιζό­ταν το 1903 ο Μισίρκοφ) με στοιχεία και ήρωες κλεμμένους από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και αυτό είναι έγκλημα κατά της ιστορίας της ανθρωπότητας.

Πηγή: Tο Παρόν

Related posts:

Comments