“Μακεδονία και η άλλη Ελλάς” στις αρχαίες γραμματειακές και επιγραφικές πηγές

“Μακεδονία και η άλλη Ελλάς” στις Αρχαίες Γραμματειακές και Επιγραφικές Πηγές

 

  • Αρριανός 2.14.4: Είς Μακεδονίαν και είς την άλλην Ελλάδα
  • Πολύβιος 7.9.3: “Μακεδονίαν και τήν άλλην Ελλάδα
  •  Στράβωνας, 7.9: έστι μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονίαν[…]χωρίς έγνωμεν αυτήν από της άλλης Ελλάδος
  •  Πολύβιος 7.9.5: “Φιλίππον και Μακεδόνων και υπό τών άλλων Ελλήνων
  • Ιούλιος Βαλέριος Αλέξανδρος Πολέμιος I.18:  omni Macedonia et  et reliqua Graecia conspirante
  • Πολύβιος 7.9.7: “και Μακεδόνες και των άλλων Ελλήνων 
  • Πλούταρχος, Βίος Αλεξάνδρου 99.3.6: Μακεδόνες και οι άλλοι Έλληνες
  • Αρριανός 1.16.7: Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες
  • Στράβωνας, 10.2.23: πρός τε τους Μακεδόνας και τους άλλους Έλληνας
  • Δίων Χρυσόστομος, Λόγοι περι βασιλείας Δ’, 9 και 48:, Μακεδόνας τε και τους άλλους Έλληνας

 IG XII,2 525: καὶ πόλεμον ἐξε[νι]- [κ]άμενος πρὸς Ἀλέξανδρον καὶ τοὶς Ἔλλανας τοὶς μὲν πολίταις παρελόμενος τὰ ὄπλα ἐξε- κλάϊσε (Ερεσός 332 π.Χ)

IG X(2.1) no.1031 γραμμές 6-7:και τους λοιπούς Μακεδόνας και τους άλλους Έλληνας (Ολυμπία, Δάμων ο Μακεδών, 143 π.Χ.)

Syll. 3 nos. 372, γραμμές 6 kai 7: “[υ]πό των βασιλέων και /[τ]ών άλλων Ελλήνων (Σαμοθράκη 288-281 π.Χ.)

Magnesia 6, 557, γραμμές 30-31: “των βασιλέων [κ]αί των άλλ[ων] Ελλήνων απάν]τωμ (Μαγνησία και Μαίανδρος: Άρτεμις Λευκοφρύνη, 207/6 π.Χ)

Syll.³ 398 590, γραμμή 30, “τοίς βασιλεύσι και τοις άλλοις Έλλησι (SbBerlin 24 (1905) 979-993, 196 π.Χ.)

Ephesos 163: “εἶναι μῆνα καλούμενον παρ̣’ ἡ̣[μ]ῖν μὲν Ἀρτεμισ[ι]-ῶνα, παρὰ δὲ Μακεδόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν τοῖς Ἑλληνικοῖς”  (Έφεσος 160 μ.Χ.)

 

 

 Απαγορεύεται η Αναδημοσίευση του άρθρου 

Related posts:

Comments