Η “Μακεδονία και η άλλη Ελλάς” στις αρχαίες Γραμματειακές και Επιγραφικές πηγές

Η “Μακεδονία και η άλλη Ελλάς” στις αρχαίες Γραμματειακές και Επιγραφικές πηγές

 

Αρριανός II.14.4: (..Είς Μακεδονίαν και είς την άλλην Ελλάδα)

Πολύβιος 7.9.3: (..Μακεδονίαν και τήν άλλην Ελλάδα)

Στράβωνας, 7.9: (..έστι μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονίαν[…]χωρίς έγνωμεν αυτήν από της άλλης Ελλάδος )

Πολύβιος 7.9.5: (..Φιλίππον και Μακεδόνων και υπό τών άλλων Ελλήνων)

Ιούλιος Βαλέριος Πολέμιος I.18: (..Μακεδονία και η άλλη Ελλάς..)

Πολύβιος 7.9.7: (..και Μακεδόνες και των άλλων Ελλήνων)

Πλούταρχος, Βίος Αλεξάνδρου 99.3.6: (…Μακεδόνες και οι άλλοι Έλληνες)

Αρριανός Ι.16.7: (Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες )

Στράβωνας, 10.2.23: (…πρός τε τους Μακεδόνας και τους άλλους Έλληνας )

Δίων Χρυσόστομος, Λόγος περί Βασιλείας no. 4; 9 and 48:(…Μακεδόνας τε και τους άλλους Έλληνας )

Ιούλιος Βαλέριος Αλέξανδρος Πολέμιος I.18: omni Macedonia et et reliqua Graecia conspirante (μτφ…Μακεδονία και η υπόλοιπη Ελλάς..)

IG XII,2 525:(..καὶ πόλεμον ἐξε[νι]- [κ]άμενος πρὸς Ἀλέξανδρον καὶ τοὶς Ἔλλανας τοὶς μὲν πολίταις παρελόμενος τὰ ὄπλα ἐξε- κλάϊσε) (Ερεσσός 332 π.Χ.)

IG X(2.1) no.1031, γραμμές 6-7: (..και τους λοιπούς Μακεδόνας και τους άλλους Έλληνας) (Ολυμπία, Δάμων ο Μακεδών, 143 π.Χ.)

Syll. 3 nos. 372, γραμμές 6 και 7: (..[υ]πό των βασιλέων και /[τ]ών άλλων Ελλήνων) (Σαμοθράκη 288-281 BC)

Μαγνησία 6, 557, γραμμές 30-31: (..των βασιλέων [κ]αί των άλλ[ων] Ελλήνων απάν]τωμ) (Μαγνησία Μαίανδρος.: Άρτεμις Λευκοφρύνη, 207/6 π.Χ.)

Syll.³ 398 590, γραμμή 30, (..τοίς βασιλεύσι και τοις άλλοις Έλλησι) (SbBerlin 24 (1905) 979-993, 196 π.Χ.)

Έφεσος 163: (..εἶναι μῆνα καλούμενον παρ̣’ ἡ̣[μ]ῖν μὲν Ἀρτεμισ[ι]-ῶνα, παρὰ δεΜακεδόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν τοῖς Ἑλληνικοῖς) (Έφεσος 160 π.Χ.)

Επιμέλεια : History-Of-Macedonia.com

 

normal AncientMacedonianHistory1 Μακεδονία και η άλλη Ελλάς στις αρχαίες γραμματειακές και επιγραφικές πηγές

Related posts:

Comments