Ο Μακεδόνας Ήρωας του 1821 Εμμανουήλ Παππάς

Η ακόλουθη επιστολή στάλθηκε το έτος 1951 σε Ελληνική εφημερίδα από έναν από τους απόγονους του Μακεδόνα Ήρωα από τις Σέρρες, Εμμανουήλ Παππά. Στην επιστολή περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για την τύχη των υιών του Μακεδόνα Ήρωα του 1821.

Κύριε Διευθυντά,

Επί ευκαιρία τής ‘Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου είχατε την πατριωτικήν έμπνευσιν νά δημοσιεύσετε έγχρωμους εικὀνας ηρώων της Έπαναστάσεως του Εικοσιένα. Θά σάς παρακαλούσα ώς μόνος, μετα τον υιόν μου Κωνσταντίνου, επιζών άρρην άπογονος τού μεγάλου Μακεδόνος ήρωος Εμμανουήλ Παπά, άρχιστρατήγου τών Επαναστατικών δυνάμεων Μακεδονίας, νά δη­μοσιεύσετε ολίγα βιογραφικά στοιχεία περί τού ήρωος και τών εννέα γενναίων υϊών του, απάντων πεσόντων υπέρ πίστεως και πατρίδος, έφ’ όσον δέν ύπαρχει καταλλήλος είκων του δια πολυχρωμία. Ό Εμμανουήλ Πάπας· εγγενήθη τό 1773 εις την κωμόπολιν Δόδισταν (Νυν επονομαζομένην Έμμ. Παπά), δίωρον περίπου απέχουσαν τής πόλεως Σερρών. Έξησκει το επάγγελμα τον μοναδικού μεγαλέμπορου και πλουσιότατου τραπεζήτου εν Σέρραις, όπου ήτο έγκατεστημένος. Ό Έμμ. Παπάς εΐχε σύζυγον τήν Φαίδραν, την λεγομένη* Άρχόντισσαν των Σερρών και 9 υίούς, ώς και 3 θυγατέρας. “Απαντάς οι υιοι του πλην τού μικρόν Κωνσταντίνου, ήγωνίσθησαν ώς λέοντες κατά την Έπανάστασιν του 21. Στενοί συνεργάται του ,’έν τώ άγώνι ήσαν οι δύο αδελφοί πρίγκηπες Αλέξανδρος καΐ Δημήτριος Υψηλάντης, ώς και οί αρχηγοί τής Φι­λικής ‘Εταιρείας. ‘Ηγωνίσθη κατά των Τούρκων δράσας κυρίως είς Άνατολικην Μακεδονίαν, Χαλκιδικήν, Κασσάνδραν, Πολύγυρον, Άγιον ‘Όρος και εις πολλάς άλ­λα^ έπαρχίας είς ήλικίαν 48 έτών. Καταδιωκόμενος αγρίως, κατώρθωσε νά μεταβή εις “Υδραν, όπου, έξηντλημένος άπό τας πολλάς κακουχίας συγκινήσεις, άπέθανεν έν πλώ εκ συγκοπής και εκηδεύθη εκεί μέ τιμάς άρχιστρατήγου. To δέ 1843 άνηρτήθη είς τήν Βουλήν της ανεξαρτήτου πλέον Ελλάδος εν ‘Αθήναις το όνομά του ώς ενός των σημαίνονταν πρωταγωνιστών τού 21, θυσιάσαντος τήν ζωή* αυτού και των 9 γενναίων υιών του, αψηφών τήν μυθώδη χρηματικήν και κτηματικήν περιουσίαν του χάριν τής Ελευθερίας και του Μεγαλείου τής Ελλάδος, Εκ των 9 υιών του, ό Άλέξανδρος έφονεύθη εν Μεσολογγίω άγωνιζόμενος παρά τό πλευρόν του άρχηγού του Μάρκου Μπότσαρη. Ό ‘Αθανάσιος, πολέμων εϊς Άταλάντην, συνελήφθη ύπό τών Τούρκων και άπεκεφαλίσθη είς Χαλκίδα, Ό ‘Αναστάσιος, λόγω τής εξαι­ρετικής του μορφώσεως εν Μοναχω τής Γερμανίας, διωρΐσθη ‘Επαρχος Πατρών, νυμφευθείς έκεί τήν άνιψιάν του Έθνομάρτυρος Φιλικοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως | Γρηγορίου του Ε’. Ό Ιωάννης εφονεύθη εις Λαμίαν. Oι Δημήτριος, Γεώργιος και ‘Αριστείδης άπηγχοννσθησαν είς Νεόκαστρον τής Πελοποννήσου, νύν Ναυαρϊνον. Ό | Νικόλαος διωρίσθη γραμματεύς τής ύπο τόν Δημ. Ύψηλάντην, Ελληνικής Κυβερνήσεως, Έπιθυμών ομως και , ούτος νά άγωνισθή κατά των Τούρκων και μαχόμενος σκληρώς υπό τον άρχηγόν Γ. Καραϊσκάκην, έφονεύθη εϊς την μάχην παρά τό Καματερό, έτάφη δέ είς τό εν Νεω Φαλήρω κοινοτάφιον μετά 20 συναγωνιστών του, παραπλεύρως τον μνημείου τού Καραϊσκάκη, Τέλος ό 9ος και μικρότερος υιός του ήρρωος Εμμ. Παπά, Κωνσταντίνος έπέζησεν εν Σέρραις, εξελθών είς ήλικίαν 14 ετών έκ των φυλακών, ένθα έκρατήτο ύπό τών Τούρκων ώς όμηρος* ομού μέ τάς 3 άδελφάς του και τήν γραιαν μητέρα του Φαίδραν.

Αύτη έν συντόμω ύπήρξεν ή δράσις καΐ τύχη τού Σερραίου αρχιστρατήγου ‘Εμμ. Παπά και των υίών του κατά τόν άπελευθερωτικόν ‘Αγώνα τού 21.

Μετά τιμής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΤΗΣ

Related posts:

Comments