Βρετανικό Foreign Office – 1925 “Η διεκδίκηση φυλετικής και οικονομικής αυτονο­μίας για τη Μακεδονία, είναι ένα σύγχρονο δημιούργημα χωρίς την παραμικρή στήριξη σε ιστορικά δεδομένα”

Ένα ντοκουμέντο του «Foreign Office» για το Μακεδονικό Ζήτημα, μεταγενέστερο κατά 17 χρόνια από το τέλος του Μακεδονικού Αγώνα, αλλά με σαφείς ιστορικές θέσεις – που αποτελεί απάντηση στους ανιστόρητους ισχυ­ρισμούς των Σκοπιανών περί Μακεδονίας. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Τα Νέα”, στις 12/10/91.

Είναι το υπ αριθμ. C 15185/2332/7 εμπιστευτικό έγ­γραφο της 26ης Νοέμβριου 1925 του υπουργείου Εξωτε­ρικών του τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που βρί­σκεται στα βρετανικά αρχεία, με τίτλο -“Το Μακεδονικό Ζήτημα και η δράση των Κομιτατζήδων“. Δημοσιεύουμε μικρά αποσπάσματα του εγγράφου «… Μια αναφορά στο Φίλιππο της Μακεδονίας και στο γιο του, τον Αλέξανδρο το Μέγα. θα αρκούσε για να δείξει ότι στα προχριστιανικά χρόνια η Μακεδονία είχε δική της Ιστορία, αλλά θα μπορούσε να σημειωθεί πως ήταν ο ελληνικός πολιτισμός και όχι μακεδονικός, αυτός που ο Αλέξανδρος μετέφερε στην Ασία.

Στα ρωμαϊκά χρόνια οι Μακεδόνες είχαν πλήρως εξελ­ληνιστεί και σ’ αυτό το γεγονός βασίζεται η ελληνική ιστορική διεκδίκηση για τη Μακεδονία, καθώς και στην πολιτική και θρησκευτική εξουσία, που απολάμβαναν με­ταξύ των Ελλήνων στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρα­τορίας (της οποίας η Μακεδονία ήταν ένα αναπόσπαστο τμήμα). Η εξουσία του Έλληνα Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης παρέμεινε αλώβητη σ’ όλη τη διάρκεια των σλαβικών και των τουρκικών κατακτήσεων.

•Είναι αμφίβολο αν η Μακεδονία κατοικούνταν από ένα ομοιογενές φύλο στα προχριστιανικά χρόνια, αλλά σίγου­ρα. από τον ερχομό των Σλάβων κατά τον 6ο αιώνα, αποτέλεσε το σημείο συνάντησης και πεδίο μαχών όλων των σχεδόν ομοιογενών φύλων της βαλκανικής, και για την παρελθούσα χιλιετία, η Μακεδονία υπήρξε ένα εθνο­λογικό μουσείο. Η ακτή του Αιγαίου πάντως και η θεσσα­λονίκη, υπήρξαν, πάντοτε, κατεξοχήν ελληνικές (…).

·… Κάθε βαλκανικό φύλο. με την εξαίρεση των Ρουμά­νων και των Αλβανών, μπορεί επομένως να εγείρει αξιώ­σεις στη Μακεδονία με ιστορικά επιχειρήματα και με το δικαίωμα του κατακτητή. Κανένα εθνικό σύνολο αποκα­λούμενο μακεδονικό δεν μπορεί να εγείρει τέτοια διεκδί­κηση ούτε φαίνεται να υπήρξε στη διάρκεια των χριστια­νικών χρόνων οποιαδήποτε οικονομική ενότητα επονο­μαζόμενη Μακεδονία. Υπάρχουν επομένως δυο προφανή συμπεράσματα από τα προηγούμενα.

1. Η διεκδίκηση φυλετικής και οικονομικής αυτονο­μίας για τη Μακεδονία, είναι ένα σύγχρονο δημιούργημα χωρίς την παραμικρή στήριξη σε ιστορικά δεδομένα.

2.Αν η μοίρα της Μακεδονίας εξαρτιόταν από τις ιστορικές διεκδικήσεις της Ελλάδας. Σερβίας. Τουρκίας και Βουλγαρίας, δεν υπάρχουν πολλά για να επιλέξεις ανάμεσα τους. Το μόνο προέχον χαρακτηριστικό είναι ότι οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν κυρίαρχοι στα παράλια του Αιγαίου, από τον Όλυμπο ως τον ποταμό Νέστο (…).

Σχόλια

1. Η Μακεδονία δεν μπορεί να θεωρείται μια εθνική ή οικονομική ενότητα. Εδαφικά, πιθανότατα θα είναι πάντα τεμαχισμένη.

2. Οι διεκδικήσεις των Ελλήνων στα παράλια του Αιγαίου εδράζονται σε ιστορικά γεγονότα, αλλά οι σερβι­κές και βουλγάρικες διεκδικήσεις στη Νότια Μακεδονία κατά ένα μεγάλο βαθμό είναι κατασκευασμένες λόγω πολιτικών κινήτρων. Το Μακεδονικό Ζήτημα, κατά συνέ­πεια. δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ακόμη πρόβλημα τύπου Αλσατϊας-Λορένης.

Γλώσσες

-Οι Έλληνες. Τούρκοι. Βλάχοι και Αλβανοί, μιλούν όλοι τις δικές τους γλώσσες. Οι Εβραίοι μιλούν ισπανικά. Οι Σλάβοι μιλούν μια διάλεκτο, που την καταλαβαίνουν και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, αλλά συγγενεύει ελαφρώς περισσότερο με τη βουλγαρική παρά με τη σέρβικη Οι περισσότεροι Μακεδόνες, πάντως, καταλαβαίνουν του­λάχιστον πέντε ή έξι γλώσσες και μιλούν τουλάχιστον δύο. Είναι κατά συνέπεια λάθος να μιλάμε για μια μακεδονική γλώσσα (όπως οι αυτονομιστές είναι έτοιμοι να κά­νουν). που να καλύπτει την όλη περιφέρεια·.

Related posts:

Comments