Επιστολή Αρεοπαγίτη στην Καθημερινή για το Σκοπιανό

Μετά τη νέα άρνηση των συμμάχων μας του NAΤO να τα δεχθούν στη Συμμαχία αν δεν διευθετηθεί προη­γουμένως το ζήτημα της ονομασίας τoυς, τα Σκόπια ετοιμάζονται να προ­σφύγουν πάλι εναντίον μας στο Διεθνές Δικαστήριο τnς Χάγης με την κατηγορία ότι παραβιάζουμε τη μεταξύ μας Εν­διάμεση Συμφωνία, κατά την οποία έ­χουμε υποχρέωση να μην εμποδίζου­με την ένταξη του κράτους τoυς στoυς διεθνείς οργανισμούς.

Η κατηγορία εί­ναι αβάσιμη γιατί το εμπόδιο για την ένταξη των Σκοπίων στο NAΤO δεν εί­μαστε εμείς, αλλά η ομόφωνη και σταθερή απόφαση των συμμάχων να μην έχουν σύμμαχο ένα κράτος που έ­χει σοβαρές διαφορές με ένα άλλο κράτoς που είναι ήδη σύμμαχός τoυς.

Το Δικαστήριο τnς Χάγης όμως ενεργεί κυρίως με πολιτική σκοπιμότητα και όχι με βάση αυστηρά νομικά κριτήρια, όπως απεδείχθη από την προηγούμενη εις βάρος μας απόφασή του επί του ι­δίου θέματος.

Για να αποτραπεί μια νέα ταπείνωσή μας σε μια αντιδικία μας με τoυς τυχάρπαστους των Σκοπίων, εί­ναι ανάγκη να καταγγελθεί αμέσως και χωρίς χρονοτριβή η αμαρτωλή «εν­διάμεση συμφωνία» και να εξουδετε­ρωθεί η βάση επί τnς οποίας επιχει­ρείται να στηριχθεί η εις βάρος μας κα­τηγορία, γιατί δεν αποκλείεται να στη­ρίξει πάνω σ’ αυτή μια νέα καταδικα­στική εις βάρος μας απόφαση πολιτι­κή» σκοπιμότητα το Δικαστήριο τnς Χάγης, όπως έπραξε και την προη­γούμενη φορά.

Η ευθύνη των κυβερνητών μας για την προηγούμενη ταπείνωση μας είναι μεγάλη, αλλά θα είναι απείρως μεγα­λύτερη, ενδεχομένως και ποινική, αν παραλείψουν να καταγγείλουν την «ενδιάμεση συμφωνία», γιατί τώρα υ­πάρχει η βροντερή προειδοποίηση τnς προηγούμενης καταδίκης μας.

Ευάγγελος Ανδριανός

Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Related posts:

Comments
ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ says:

Αμέσως επιβαλλόμενες ελληνικές στρατηγικές ενέργειες:

α.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ”ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ”,ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΣΚΟΠΙΑΝΟΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ Ε Δ Ω ΚΑΙ Τ Ω Ρ Α,Π Α Ρ Α Υ Τ Α.

β.ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΣΚΙΠΕΤΑΡΙΚΩΝ (ΔΥΤΙΚΩΝ/’ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ) ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ‘ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΑ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ‘ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ Ε Δ Ω ΚΑΙ Τ Ω Ρ Α,Α Υ Θ Ω Ρ (Ε) Ι ΚΑΙ Π Α Ρ Α Χ Ρ Η Μ Α.

Κ ά θ ε άλλο ημίμετρο αποτελεί και θα αποτελή ελληνικό συμβιβασμό,ελληνική προδοσία της μακεδονικής γης και της μακεδονικής ιστορίας,παράταση της ο ρ ι σ τ ι κ ή ς και τ ε λ ε σ ί δ ι κ η ς,της ο ρ ι σ τ ι κ ή ς και α μ ε τ ά κ λ η τ η ς απόφασης,της απόφασής μ α ς για τη λύση του εκκρεμούς και του εκκρεμούντος αυτού προβλήματός μας,μια επώδυνη χρονική παράταση της εκκρεμότητας της ο ρ ι σ τ ι κ ή ς και α μ ε τ ά κ λ η τ η ς,της ο ρ ι σ τ ι κ ή ς και τ ε λ ε σ ί δ ι κ η ς λύσης του εκκρεμούς και του εκκρεμούντος προβλήματος αυτού ‘στην εξωτερική μας πολιτική,κατά την άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής για τον πολύπαθο Αίμο των κατακερματισμένων και διχασμένων εθνοτήτων.