Μακεδονικά Ανταμώματα

του Αλ. Φιλίππου

Aυτές τις ημέρες διαβάσαμε για την επίσκεψη του Γ. Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Μπάν Κί-Μούν καί τού διαπραγμα­τευτή γιά το Σκοπιανό κ Νίμιτς στα Σκόπια, και γιά την έν συνεχεία συνάντηση τους στη Θεσσαλονίκη μετά του ήμετέρου κ Βασιλάκη.

Συναντήσεις που επανα­λαμβάνονται χρόνια πολλά και θά επαναρχίσουν τον Σεπτέμβριο αφού εμείς δέν είχαμε την άποφασιστικότητα να καταγγείλουμε την Ενδιάμεση Συμφωνία (1995-2002) για παραβιάσεις π χ των άρθρων 7α και 11.

 

Όταν π χ. μετά τήν υπογραφή της Συμφωνίας τά έπίσημα διδακτικά βιβλία των Σκοπίων εκδοθέντα μετά την ύπογραφήν της Συμφωνίας ομιλούν γιά κατεχό­μενη άπό τους Έλληνες Μακεδονία και το προσδιορί­ζουν μέ χάρτες. Και φτάσαμε στο σημείο ο κ. Γκρούεφσκι νά όμιλεΐ γιά ύπαρξη «μακεδόνικης μειονότητος» στήν Ελλάδα, ή όποια πρέπει νά άναγνωρισθεί.

 

Βέβαια, ό κ Γκρούεφσκι άντιπαρέρχεται τή δή­λωση τοϋ Προέδρου Γκλιγκόρωφ -ή όποια παρ όλίγο θά τού στοίχιζε τή ζωή- ότι « Εμείς είμεθα Σλάβοι» έπίσης τίς δηλώσεις του τέως Σκοπιανού Πρωθυπουρ­γού Λούμπτσο Γκεοργέφσκυ ότι: «Εμείς είμεθα Σλά­βοι και μάλιστα Βούλγαροι» γι’ αύτο καί έλαβε τήν Βουλγαρική υπηκοότητα.

Καί ερωτάται περί ποίας έθνικής μειονότητος ομιλεί ό κ. Γκρούεφσκυ; Τού όποιου ή οικογένεια κατάγεται άπό τήν Αχλάδα Φλωρίνης καί ό παππούς του μέ το όνομα Νικόλαος Γκρούιος υπη­ρετών στόν Ελληνικό Στρατό έπεσε ύπέρ πατρίδος στον πόλεμο τού 1940, όπως αναγράφεται εις τήν στήλην τών πεσόντων του χωριού.

Ξεχνά ό κ. Γκρούεφσκυ ότι καί ή Βουλγαρία δέν άναγνωρίζει τήν ύπαρξη Μακεδονικής έθνότητας. Αλλά οί κ.κ. Μούν καί Νίμιτς εφ” όσον έφθασαν στή Θεσσαλονίκη, θά έπρεπε νά διαθέσουν 1-2 ήμέρες γιά νά έπισκεφθούν:

 

1) Τόν αρχαιολογικό χώρο τών άρχαίων Αιγών (πρώτης Πρωτεύουσας τού Μακεδονικού Βασιλείου),

 

2) Τόν άρχαιολογικό χώρο τής αρχαίας Πέλλας (δευτέρας καί τελευταίας Πρω­τεύουσας τού Μακεδονικού Βασιλείου).

 

3) Τόν άρχαι­ολογικό χώρο τού Δίου (ιερή πόλη των άρχαίων Μακε­δόνων).

 

4) Τόν άρχαιολογικό χ;vρο της Αιανης Κοζάνης (κοιτίδα τών Μακεδόνων).

 

5) Τούς Μακεδονικούς τά­φους τών Δήμων Πέλλας, Νάουσας, Βέροιας καί άλλων περιοχών της Κ. Μακεδονίας καί τέλος το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.

 

Τότε θά διεπίστωναν τήν ιστορική καί πολιτιστική λεηλασία πού υφίσταται ό γηγενής πληθυσμός των Ελλήνων της Μακεδονίας άπό τήν κρατική προπαγάνδα τού νεό­τευκτου κρατιδίου, στο όποίο όμιλείται ή Σλαβική γλώσσα καί γράφεται με το Κυριλλικό άλφάβητο όπως το χρησιμοποιούν καί οί άλλοι Σλαβικοί λαοί.

 

Πέραν αυτών οί ξένοι επισκέπτες θά έπρεπε νά πα­ραστούν άνεπισήμως στά δύο μεγάλα -Μακεδονικά άνταμώματα» στή Σιταριά τής Φλώρινας στις 15 Ιου­λίου καί οπή Μελίτη τής Φλώρινας στις 20 Ιουλίου.

Στήν Σιταριά, μέ όργανωτή τόν Σύλλογο -Νέοι Ορί­ζοντες» διοργανώθηκε το 2ο Παμμακεδονικό Αντάμωμα, στο οποίο έλαβαν μέρος οί Παμμακεδονικές Ενώσεις Αμερικής. Αυστραλίας, Καναδά, Εύρώπης, Μακεδονικά τμήματα Ν. Αφρικής καί τά Ελληνικά Μα­κεδονικά Σωματεία.

Εκεί διεπιστώθη πλήρης σύμ­πνοια καί διάθεση άνυποχώρητου άγώνα γιά νά άναχαιτισθεί ή Σκοπιανή προπαγάνδα καί ή παραποίηση καί πλαστογράφηση τής Ιστορίας.

Εκεί απεφασίσθη νά γίνει το 2013 το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο τών Παμμακεδονικών Ενώσεων καί το Παγκόσμιο Συνέδριο τών άπανταχού Φλωρινιωτών.

Εκεί θαυμάσθηκε ή ήγετική φυσιογνωμία τής κ. Νίνας Γκατζούλη, Προ­έδρου των Παμμακεδονικων Σωματείων Αμερικής. Έκεί θά έβλεπαν τούς απόδημους Έλληνες καί τά Ελληνόπουλα 2ης καί 3ης γενεάς νά κυκλοφορούν με μακεδόνικες στολές καί στολές μακεδονομάχων.

Το άποκορύφωμα τού άνταμώματος άρχισε στις 7 μ.μ. τής Κυριακής 15 Ιουλίου μέ τή συμμετοχή τουλάχι­στον 1.000 χορευτών -εκτός τών αποδήμων- οί όποιοι προήρχοντο άπό 70 μακεδονικά σωματεία άπό όλη τήν Ελλάδα.

Τά «χάλκινα τής Γουμένισσας- έπί 8 ώρες έπαιζαν μακεδονική μουσική καί κάθε χορευτι­κός όμιλος κρατώντας τήν Ελληνική σημαία καί το Άστρο της Βεργίνας χόρευε μέ ενθουσιασμό το «Μα­κεδονία ξακουστή τού Αλεξάνδρου ή χώρα…» και άλλα τραγούδια, ένώ τουλάχιστον 2.000 άτομα χειρο­κροτούσαν.

Στά διαλείμματα οι ομιλίες τόοον τού Δη­μάρχου Φλωρίνης όσον καί των εκπροσώπων τών δια­φόρων συλλόγων είχαν ώς κεντρικό σύνθημα «Κάτω τά χέρια άπό τήν Μακεδονία ή όποια άνήκει μόνον στήν Ελλάδα - Μού προκάλεσε εντύπωση ή ομιλία τού Προέδρου τής Σιταριάς πού τελείωσε μέ τό: «Είμαστε Ελληνες καί είμαστε περήφανοι πού είμα­στε “Ελληνες Μακεδόνες»

Στήν Μελίτη οί έντόπιοι στήν πλειοψηφία τους με­τά τόν Εσπερινό (έορτή τού Προφήτη Ήλία) ή έφυγαν άπό το χωριό ή έμειναν στά σπίτια τους γιατί στήν πλατεία τού Σχολείου άρχισε το πανηγύρι γιά τό Ίλιντεν (ήμέρα της έξεγέρσεως στο Κρούσοβο τών Βουλ­γάρων κατά τών Όθωμανών το 1930).

μετά τήν υπογραφή της Συμφωνίας τά έπίσημα διδακτικά βιβλία των Σκοπίων εκδοθέντα μετά την ύπογραφήν της Συμφωνίας ομιλούν γιά κατεχό­μενη άπό τους Έλληνες Μακεδονία και το προσδιορί­ζουν μέ χάρτες. Και φτάσαμε στο σημείο ο κ. Γκρούεφσκι νά όμιλεΐ γιά ύπαρξη «μακεδόνικης μειονότητος» στήν Ελλάδα, ή όποια πρέπει νά άναγνωρισθεί.

Το πανηγύρι συ­νεχίσθηκε το βράδυ τής 20ής Ιουλίου πού τούς ήχους τής Ορχήστρας -Ίλιντεν- άπό το Δεμίρ Ισάρ τών Σκο­πίων παρουσία τού πατρός Γκρούεφσκυ ό όποιος συ­νόδευσε δύο πούλμαν φυγάδων του Εμφυλίου Τά τραγούδια ήσαν στή Σκοπιανή διάλεκτο καί στήν έκδήλωση συμμετείχαν καί Σλαβομακεδόνες άπό τήν Αλβανία, τή Βουλγαρία καί τά Σκόπια.

Ευτυχώς έφέτος δέν παρέστησαν όπως άλλοτε καί Ελληνες επίση­μοι. Πάντως, όπως κάθε χρόνο, άκούσθηκαν τά τρα­γούδια Μπέγκατε Γκρέτσκι (φύγετε Έλληνες) Μάικω Εγκέτσκα. (Αιγαίο μάνα μου)

Ή Ιστοσελίδα Belomorska Macedonia γράφει: «… Μακεδόνες άπό τά 4 κομμάτια της Μακεδονίας είχαν τήν εύκαιρια νά τραγουδήσουν.» Εκεί θά μπορούσε νά διακρίνει κανείς μία διαφοροποίηση ώς πρός τόν ένθουσιασμό από άλλοτε, ίσως διότι προσφάτως ή «Ηνωμένη Μακεδονική Διασπορά» διόρισε εκπρόσω­πο της στήν Ελλάδα μία Εδεσσαία. άντί τού έπί χρό­νια δρώντος Προέδρου του «Ούράνιου Τόξου» τής Φλώρινας.

Το «Ούράνιο Τόξο» (Vinozito) δέν έτόλμησε νά κατέλθει στις δύο πρόσφατες έκλογές, διότι δέν θά συνεκέντρωνε όπως συνέβη παλαιότερα- ούτε 2.500 ψήφους, άσχέτως αν τά δύο έντυπά του «Nova Zora- καί «Zloza» καί δικοί του Ρ/Σ καί Ιστολο­γία το ύποστηρίζουν.

Καί ερωτάται περί ποίας έθνικής μειονότητος ομιλεί ό κ. Γκρούεφσκυ; Τού όποιου ή οικογένεια κατάγεται άπό τήν Αχλάδα Φλωρίνης καί ό παππούς του μέ το όνομα Νικόλαος Γκρούιος υπη­ρετών στόν Ελληνικό Στρατό έπεσε ύπέρ πατρίδος στον πόλεμο τού 1940, όπως αναγράφεται εις τήν στήλην τών πεσόντων του χωριού.

Δημοσιεύτηκε στην Εστία στις 2 Αυγούστου

Related posts:

Comments