Σκοπιανή “εισβολή” στην Έδεσσα

Του Δημήτρη Κυριακόπουλου

Την αποψίλωση ακριτικών πόλεων από τμήματα ΑΕΙ και TEI επιχειρούν να εκμεταλλευτούν οι Σκοπια­νοί για να βάλουν πόδι στην Τριτοβάθμια Εκπαί­δευση της χώρας μας! Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατίας», που επιβεβαίωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, παράγοντας του κρατικού πανεπιστημίου των Σκοπίων «Κύριλλος και Μεθόδιος» με τη γνω­στοποίηση του σχεδίου «Αθηνά», το οποίο θέτει εκτός πανεπιστημιακού χάρτη την Έδεσσα, κινούνται για την ίδρυση παραρτήματος του σκοπιανού πανεπιστημίου!

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες των Σκοπιανών είναι ως τώρα παρασκηνιακές. Ωστόσο το «Κύριλλος και Μεθόδιος», άμεσα και με την οριστικοποίηση της απομάκρυνσης του μοναδι­κού πανεπιστημιακού τμή­ματος της Έδεσσας (πρόκειται να συγχωνευθεί με υπάρχον τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονί­ας στη θεσσαλονίκη), σκο­πεύει να εκδηλώσει ανοιχτά πλέον την πρόθεση του για τη δημιουργία δικής του σχολής στην πρωτεύουσα της Πέλλας. Οι Σκο­πιανοί βασίζουν το σκοτεινό σχέδιο τους σε δύο παράγονιες. Στην αποποίηση διασυνοριακών προγραμμάτων, υπό τη σκέπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ήδη to συγκεκριμένο πανεπιστήμιο συμμετέχει στο δίκτυο» Border Crossing, μαζί με άλλα βαλκανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα) και στη δράση του γνωστού φιλοσκοπιανού πυρήνα στη δυ­τική και την κεντρική Μα­κεδονία (οργάνωση Ουρά­νιο Τόξο κ.λπ.), ο οποίος θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη του στόχου όλα τα μέσα του.

Η ειρωνεία είναι ότι η ακριτική Έδεσσα κινδυνεύ­ει να μείνει ανοχύρωτη εκπαιδευτικά. Κι αυτό γιατί το υπό κατάργηση τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν πληρεί τα κριτήρια συγχώ­νευσης που θέτει το ίδιο το υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο · Αθηνά».

 

Συγκεκριμένα: Δεν τίθεται θέμα λειτουρ­γίας πληθώρας παρόμοιων τμημάτων, εφόσον υπάρχει μόνο ακόμη ένα στην Αθή­να (Οικονομικό Πανεπιστή­μιο Αθηνών).

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών δεν εντάσσεται στην ομάδα των ΑΕΙ/ΤΕΙ που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αφού λειτουργεί φέτος για ένατο χρόνο.

Στο τμήμα δεν υπάρχουν φοιτητές που εισάγονται με με βαθμολογία κάτω του 10 (η βαθμολογία εισαγωγής κυμαίνεται από 13 έως 16).

Η υπάρχουσα φοιτητική κοινότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρή, καθώς οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι περίπου 450.

Το προσωπικό (ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό) δεν θεωρείται ολιγομελές ή ανεπαρκές, αφού στο τμή­μα έχουν ήδη εκλεγεί οκτώ μόνιμοι καθηγητές και απασχολούνται τρεις εργα­ζόμενοι.

Δεν υπάρχει πρόβλημα στέγασης, αφού οι υπάρ­χουσες κτιριακές εγκαταστάσεις υπερκαλύπτουν ης ανάγκες του τμήματος και μπορούν να φιλοξενήσουν κι άλλο ένα (το κόστος αρχι­κής διαμόρφωσης του κτι­ρίου έφτασε το 1.300.000 ευρώ ενώ ισχύει πολυετής παραχώρηση χρήσης από τον Δήμο Έδεσσας) Το ετήσιο λειτουργικό κόστος του τμήματος (πλην μισθολογικού) δεν ξεπερνά τα 35.000 ευρώ και με ομό­φωνη απόφαση του δημο­τικού συμβουλίου θα καλυ­φθεί από τον Δήμο Εδεσσας -ο οποίος ήδη συνεισφέρει και στη σίτιση των φοιτητών-, ενώ το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασής του στη θεσσαλονίκη υπερ­βαίνει τα 150.000 ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα Δημοκρατία

Related posts:

Comments