Οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Μακεδονίας εις φως

ΩΛΟΚΛΗΡΩΘΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΙΣ ΠΕΛΛΑΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

Pella_Macedonia

 

Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι έχει ολοκληρωθή ήδη η αποκάλυψις της πρώτης μεγάλης αρχαίας οικίας εις την Π.Πέλλαν, τα θεμέλεια της οποίας είχον ανευρεθή προ διμήνου. Το μήκος αυτής είναι 67 ½  μέτρων, το πλάτος της δε 48. Μέχρι της στιγμής απεκαλύφθησαν εντελώς δέκα μεγάλα δωμάτια της οικίας και άλλα τόσα μικρότερα και βοηθητικοί χώροι με θαυμάσια μωσαϊκά και ψηφιδωτά.

Το μεγαλύτερον εκ των δωματίων έχει εμβαδόν 15×7½ μέτρων,το μικρότερον δε εις το δάπεδον του οποίου υπάρχει το περίφημο ψηφιδωτό του Διονύσου επί πάνθηρος έχει εμβαδόν 8,70x 8,70μέτρων.

Δέκα δωμάτια και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Δάπεδα με υπέροχα μωσαϊκά και ψηφιδωτά. Και εις τάφος με πολλά αρχαία πολύχρωμα αγγεία.

Βορείως, ανατολικώς και δυτικώς της οικίας απεκαλύφθησαν και τρεις δρόμοι, επί των οποίων διακρίνονται εισέτι επάλληλα τα αποτυπώματα των αρμάτων, άτινα διήρχοντο δι’ αυτών. Εκ των αποτυπωμάτων τούτων εικάζεται έκαστος δρόμος είχε πλάτος δέκα περίπου μέτρων, ηδύναντο δε επ’αυτού να κινούνται συγχρόνως και παραπλεύρως το εκ του άλλου, τέσσαρα αρχαία άρματα. Κάτωθεν των δρόμων υπάρχουν τα πλήρη δίκτυα υδρεύσεως και υπονόμων.

Pella_Macedonia2

Αίσθησις επροκάλεσεν εις τους Αρχαιολόγους η τέχνη των ψηφιδωτών άτινα θεωρούνται από τα ωραιότερα της αρχαίας εποχής. Με τον καθαρισμόν αυτών ασχολείται ήδη ο ζωγράφος κ. Βασιλείου.

Εξαιρετικώς ενδιαφέροντες επίσης από αρχαιολογικής απόψεως , είναι οι ανευρεθέντες κέραμοι της οικίας, έχοντες μήκος άλλοι μεν ενός μέτρου και πλάτος 45 εκατοστών και άλλοι μήκος 77 εκατοστών και πλάτος 47 ½ εκατοστών. Ούτοι είναι κορινθιακού ρυθμού, με εγχρώμους παραστάσεις ανθεμίων και φύλλων λωτού.

Pella_Macedonia_1

 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΓΕΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

Επίσης βορειοδυτικώς της ανωτέρω οικίας και εις απόστασιν 30 περίπου μέτρων εξ αυτής απεκαλύφθη το κτίσμα, όπερ προφανώς εχρησιμοποιείτο ως αγγειοπωλείον  της αρχαίας Πέλλας. Τούτο εικάζεται εκ του γεγονότος ότι υπάρχουν εις το κτίσμα πάμπολα τεμάχια αγγείων, τα οποία, μετά την πλήρη αποκάλυψιν του κτίσματος, θα περισυλλεγούν και θα συγκολληθούν. Μεταξύ αυτών ανευρέθη και τεμάχιον αγγείου, με υπέροχον ερυθρόμορφον παράστασις της θεάς  Αφροδίτης.

 

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΦΟΣ

Ανεκοινώθη επίσης ότι οι αγρόται της Ν.Πέλλας κ.κ. Συμεών Βουζαξάκης και Μιχαήλ Τσακιλτζής ενώ ειργάζοντο εις τους αγρούς απεκάλυψαν τάφον εντός του οποίου ανεύρον διάφορα έγχρωμα αγγεία, τα οποία παρέδωσαν εις την αρχαιολογικήν υπηρεσίας. Δεν ανεκοινώθη εάν εντός του τάφου τούτου ανευρέθησαν και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα.

 

ΕΞΗΝΤΛΗΘΗ Η ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Αι ανασκαφαί πάντως εις την Π.Πέλλαν συνεχίζονται κανονικώς και ρυθμόν τοιούτον ώστε η χορηγηθείσα ήδη δι’αυτάς πρώτη πίστωσις  εκ 300.000 δραχμών τείνει να εξαντληθή και απαιτείται συνεπώς νέα τοιαύτη την οποία πρέπει να χορηγήσει το αρμόδιον υπουργείον Παιδείας.

Μακεδονία , 18 Ιουλίου 1957

Κράτα το

Κράτα το

Related posts:

Comments