Οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Θεσσαλονίκης

thessaloniki_1957

Η πόλις της Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει ημέραν με την ημέραν τον αρχαιολογικόν πλούτον της. Εν’ακόμη αρχαιολογικόν εύρημα ήλθε χθες εις φως κατά την εκσκαφήν θεμελίων δια την ανέγερσιν πολυκατοκίας εις οικόπεδον ευρισκόμενον εις την γωνίαν των οδών Διοικητηρίου και Ελένης Σβορώνου.

Πρόκειται περί μιας ωραιοτάτης μαρμάρινης κεφαλής ολίγον μεγαλυτέρας του φυσικού μεγέθους, η οποία διατηρείται εις πολύ καλήν κατάστασιν και θα ανήκε πιθανώς είς ναόν Αιγυπτίας θεότητος ευρισκόμενον κατά την αρχαιότητα εις την ανωτέρω περιοχήν.

Και άλλα ευρήματα ήλθον στο φως παρά την πλατείαν Ναυαρίνου

Η ανακάλυψις του εν λόγω καλλιτεχνήματος οφείλεται κατά μέγα λόγον εις τον κ.Νικ.Παπασταύρου, έμπορον της πόλεως μας, ο οποίος, γνωρίζων ότι εις την αρχήν της οδού Διοικητηρίου υπάρχουν τέσσαρες αρχαίοι τάφοι,μετέβαινε καθημερινώς εις το οικόπεδον όπου θα ανεγερθεί η πολυκατοικία και συνίστα εις τους εργάτας να είναι προσεκτικοί, επέβλεπε δε και ο ίδιος τας εργασίας τους. Η ανευρεθείσα κεφαλή θα παραδοθεί σήμερον εις την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν η οποία ειδοποιήθει σχετικώς και η οποία θα καθορίσει επακριβώς την εποχή εις την οποίον ανήκει το καλλιτέχνημα.

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Εξ’ άλλου μεταφέρθησαν ήδη εις το μουσείον Θεσσαλονίκης εν τεμάχιον θαυμασίου μωσαϊκού και δύο κίονες, ανευρεθέντα μετά των άλλων σπουδαίων ευρημάτων εις το οικόπεδον της οδού Ισαύρων παρά την πλατείαν Ναυαρίνου. Εν τω μεταξύ αι ανασκαφαί συνεχίζονται δια να έλθουν τελείως εις την επιφάνειαν τρία κτίσματα και δύο μεγάλαι μαρμάριναι πλάκες ώστε να δυνηθούν οι επιστήμονες να εξακριβώσουν ποίαν σχέσιν έχουν ταύτα με το Οκτάγωνον του Γαλερίου το οποίον απέχει από της οδού Ισαύρων περί τα τεσσαράκοντα μέτρα. Εντός των ημερών θα φωτογραφηθεί υπό των αρχαιολόγων το ανασκαφέν οικόπεδον εις το οποίον ανευρέθησαν το περίφημον υπέρθυρον και τεμάχιον μωσαϊκού, οι κίονες, κτίσματα και διάφορα τεμάχια από αγάλματα.

Μακεδονία,28 Φεβρουαρίου 1957

Κράτα το

Related posts:

Comments